Petoro - Årsrapport 2011
 
Petoro Årsrapport 2011
Heidrun - Photo Øyvind Hagen - Statoil
Årsberetning 2011

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro har som hovedmål å skape størst mulig økonomiske verdier av porteføljen.


Årsresultatet i 20111 var 133,7 milliarder kroner sammenlignet med 105,4 milliarder kroner i 2010. Totale driftsinntekter i 2011 var 188,8 milliarder kroner, mot 159,3 milliarder kroner året før. Dette resulterte i en kontantstrøm til staten på 128,1 milliarder kroner i 2011 mot 103,6 milliarder kroner i 2010. Total produksjon var 1,016 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag som var seks prosent lavere enn produksjonen for 2010 på 1,080 millioner fat o.e. Netto reservetilgang på 601 millioner fat o.e. er den høyeste siden beslutningen om Ormen Lange i 2003.


Resultat, inntekter, kostnader og reserver
Resultat etter finansposter var i 2011 133,7 milliarder kroner, en økning på 27 prosent i forhold til 2010. Den betydelige økningen skyldes høyere olje- og gasspriser, mens lavere produksjon og økte driftskostnader motvirket effekten noe. Årets samlede olje- og gassalg per dag var 1,083 millioner fat o.e. mot 1,159 millioner fat o.e. i 20102. Ytterligere modning av porteføljen medførte et fall i oljeproduksjonen på 6,5 prosent sammenlignet med 2010. Gassproduksjonen var fem prosent lavere enn året før.

Resultat før finansposter var 135,0 milliarder kroner. Netto finanskostnader var på 1,2 milliarder kroner og består hovedsakelig av kalkulerte rentekostnader på fremtidige fjerningsforpliktelser for SDØE.

Inntekter fra salg av tørrgass utgjorde 81,7 milliarder kroner i 2011, mot 68,0 milliarder kroner i 2010. Det ble solgt fem prosent mindre gass enn året før, til sammen 37,4 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) inkludert salg av tredjeparts gass. Dette tilsvarer 645 000 fat o.e. per dag3. Gassinntektene fra Troll feltet utgjorde 36 prosent av de samlede gassinntektene. Gjennomsnittlig gasspris var 2,15 kroner per Sm3, 22 prosent høyere enn i 2010.RESULTAT
Resultat
Årets samlede inntekter fra olje og våtgass (NGL) var 95,4 milliarder kroner, mot 81,0 milliarder kroner året før. Det totale salgsvolumet var 160 millioner fat o.e, eller 438 000 fat o.e per dag. Årets oppnådde gjennomsnittspris for olje var 632 kroner per fat, 31 prosent høyere enn året før. Regnet i US dollar var gjennomsnittlig oljepris 114 US dollar per fat, mot 79 US dollar i 2010.

Øvrige inntekter, som i hovedsak er tariffinntekter fra Gassled, var i 2011 11,8 milliarder kroner. Det er en økning på 15 prosent fra i fjor og skyldes at SDØEs eierandel, som avtalt ved etableringen av Gassled, har økt med 7,358 prosentpoeng til 45,793 prosent i 2011.

Investeringer var 21,5 milliarder kroner, som er en økning på 15 prosent i forhold til 2010. De største investeringene var knyttet til høy boreaktivitet på Troll, Gullfaks og Oseberg, Midt-Nord-utbyggingen på Ormen Lange og utbygging av havbunnskompresjonsanlegg på Åsgard. I forbindelse med bytteavtalen med Faroe Petroleum Norge AS, ble investeringene redusert med 3,8 milliarder kroner. I tillegg kommer balanseførte letekostnader, slik at totale investeringer for 2011 ble 19,1 milliarder kroner.

Kostnader til drift av felt, rørledninger og landanlegg var 15,5 milliarder kroner, som er på nivå med fjoråret. Kostnader knyttet til leteaktiviteter var 2,3 milliarder kroner, hvorav 1,3 milliarder kroner ble balanseført som mulige og bekreftede funn, og 1,0 milliarder kroner kostnadsført som tørre brønner. Tilsvarende beløp var 2,0 milliarder kroner i 2010, hvorav 1,2 milliarder kroner ble kostnadsført. I 2011 ble det ferdigstilt 14 letebrønner, to brønner mer enn i 2010. Det ble påvist hydrokarboner i 10 brønner med et samlet utvinnbart volum for SDØE mellom 320 og 550 millioner fat o.e. Til sammenligning ble det påvist om lag 30 millioner fat o.e. i 2010. Det viktigste og største funnet i 2011 var Johan Sverdrup i utvinningstillatelse 265, men også funnet Skrugard i utvinningstillatelse 532 bidro med betydelige nye volumer.


Ved utgangen av 2011 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 6 759 millioner fat o.e. Dette er 221 millioner fat o.e. høyere enn ved utgangen av 2010. Petoro rapporterer porteføljens forventede reserver i henhold til Oljedirektoratets klassifikasjonssystem (med utgangspunkt i ressursklassene 1 – 3).

SDØE ble tilført 663 millioner fat o.e. i nye reserver i 2011. Samtidig ble enkelte felt nedjustert, noe som førte til en netto økning i reservene på 601 millioner fat o.e. Dette er den høyeste reservetilgangen siden 2003 da Ormen Lange ble besluttet utbygget. Det største bidraget skyldes beslutningen om 3. og 4. kompressor på Troll. I tillegg ble det tilført betydelig volum fra Åsgard havbunnskompresjon og fra beslutninger om flere prosjekter med standardiserte utbyggingsløsninger for små, marginale felt som gir hurtig utbygging. Netto reserveerstatningsgrad for 2011 ble 160 prosent, mot 37 prosent for 2010. Porteføljens gjennomsnittlige reserveerstatningsgrad de siste tre år er 49 prosent. Tilsvarende for perioden 2008 - 2010 var én prosent.gron strek
RESERVEERSTATNINGSGRAD
RESERVEERSTATNINGSGRAD

 
1 Alle tall er etter regnskapsprinsippet

2 Salg av egenprodusert olje, NGL og gass i 2011 var 1,015 millioner fat o.e. per dag mot 1,088 millioner fat o.e. i 2010

3 1 milliard Sm3 gass = 1 million Sm3 o.e. 1 million Sm3 o.e. tilsvarer om lag 17 200 fat o.e. per dag (17,2 kboed)

 

Petoro
   
Neste side>>

    spacer    
  >> Til toppen av siden spacer

Copyright 2011 Petoro