Petoro - Årsrapport 2011
 
 » 
Forside
Petoro Årsrapport 2011
Innhold
Om Petoro og SDØE
Administrerende direktør
Nøkkeltall
Viktige hendelser
Sikkerhet
Miljø
Eierstyring og selskapsledelse
Styret i Petoro
Ledelsen i Petoro
Årsberetning 2011
Årsregnskap SDØE
Årsregnskap Petoro AS
Oseberg Field Centre - Photo Øyvind Hagen - Statoil
Årsrapport for  SDØE og Petoro 2011

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Petoro
banner petoro sdoe
Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS.
banner adm dir
Jeg slutter meg mer enn gjerne til alle dem som allerede har hengt superlativer på petroleumsåret 2011. For næring, nasjon og neste generasjon var det et år der fantastiske nye funn trekker den nasjonale gullalderen stadig lenger i retning neste århundreskifte
banner nokkeltall sort
Årsresultatet i 2011 var 133,7 milliarder kroner sammenlignet med 105,4 milliarder kroner i 2010. Totale driftsinntekter i 2011 var 188,8 milliarder kroner, mot 159,3 milliarder kroner året før.
banner viktige-hendelser
I 2011 ble det gjort betydelige funn og påvist hydrokarboner i 10 brønner med et samlet utvinnbart volum mellom 320 og 550 millioner fat oljeekvivalenter.
banner eierstyring selskapsledelse
Petoros forvaltning av store verdier på vegne av Den norske stat stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet.
Sikkerhet - Petoro
Resultatene innen sikkerhet for anlegg i SDØE-porteføljen var på tilsvarende nivå som i 2010. Antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer (AHF) ble 1,5 i 2011.
forsideboks-ytre-miljo
Utslipp av karbondioksid og flyktige hydrokarboner fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) viste i 2011 en nedgang mens utslipp av nitrogenoksider og svoveldioksid til luft økte noe.
 
Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro. Midler til driften av Petoro bevilges av staten.
banner aarsberetning 2011
I tillegg til å sikre verdier, ser styret det som en viktig oppgave for selskapet å skape merverdi for SDØE. Resultater av Petoros arbeid vises innen et stort spekter av aktiviteter som vil bidra til betydelige merverdier på kort og lang sikt.
Styret i Petoro
banner aarsregnskap sdoe
Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov.

Ledelsen i Petoro
    spacer    
  >> Til toppen av siden spacer

Copyright 2011 Petoro