Petoro - Årsrapport 2011
 
Petoro Årsrapport 2011
Innhold
Om Petoro og SDØE
Administrerende direktør
Nøkkeltall
Viktige hendelser
Sikkerhet
Miljø
Eierstyring og selskapsledelse
Styret i Petoro
Ledelsen i Petoro
Årsberetning 2011
Årsregnskap SDØE
Årsregnskap Petoro AS
shutterstock 60060223
Nøkkeltall

Årsresultatet i 2011 var 133,7 milliarder kroner sammenlignet med 105,4 milliarder kroner i 2010. Totale driftsinntekter i 2011 var 188,8 milliarder kroner, mot 159,3 milliarder kroner året før. Dette resulterte i en kontantstrøm til staten på 128,1 milliarder kroner i 2011 mot 103,6 milliarder kroner i 2010. Total produksjon var 1,016 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag som var seks prosent lavere enn produksjonen for 2010 på 1,080 millioner fat o.e.


FINANSIELLE DATA (i millioner kroner)
  2011 2010 2009 2008 2007
Driftsinntekter 188 820 159 270  154 186 214 585 167 724
Driftsresultat 134 959 107 225  103 964 157 843 114 493
Årets resultat 133 721 105 379  100 662 159 906 112 641
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 149 205 123 210  120 050 175 548 132 203
Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter  21 437  18 443  23 592  19 948  19 871
Netto kontantstrøm 128 083 103 572  96 992 155 420 112 281

 

OPERASJONELLE DATA
  2011 2010 2009 2008 2007
Produksjon - olje,  NGL og kondensat (tusen fat/dag) 440 470 537 607 661
Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag) 92 97 85 86 86
Olje-, NGL, kondensat og tørrgassproduksjon
(tusen fat o.e/dag)
1 016 1 080 1 074 1 148 1 202
Gjenværende reserver (millioner fat o.e.) 6 759  6 538 6 786 7 354 7 736
Reserveerstatningsgrad (treårig gjennomsnitt i prosent) 49 1 -3 18 28
Reservetilgang (millioner fat o.e.) 601 187 -176 36 105
Oljepris (USD/fat) 114,00 79,38 60,53 97,99 71,44
Oljepris (NOK/fat) 632 482 380 528 418
Gasspris (NOK/Sm3) 2,15 1,73 1,95 2,40 1,63PRODUKSJON
Produksjon

I 2011 var totalproduksjonen fra SDØE-porteføljen lavere enn i 2010. Væskeproduksjonen (olje, NGL og kondensat) viste en nedgang på 7 prosent sammenlignet med 2010 mens gassproduksjonen ble redusert med 5 prosent. Gassproduksjonen var, målt i oljeekvivalenter, i 2011 høyere enn væskeproduksjonen.
 
RESULTAT/KONTANTSTRØM
RESULTAT/KONTANTSTRØM

Årsresultatet for 2011 på 133,7 milliarder kroner var 27 prosent høyere enn året før som følge av økt olje- og gasspris. Lavere produksjon bidro til å redusere resultatet noe. Årets samlede olje- og gassalg per dag var 1,083 millioner fat o.e. mot 1,159 millioner fat o.e. i 2010. Kontantstrømmen, som i sin helhet overføres til staten, var 128 milliarder kroner i 2011, en økning på over 25 milliarder sammenlignet med året før.
 
 

OLJE- OG GASSPRIS
OLJE- OG GASSPRIS

Årets gjennomsnittspris for olje fra SDØE-porteføljen var 632 kroner per fat, mot 482 kroner per fat året før. Oljeprisen for porteføljen i US dollar var 114 per fat, 44 prosent høyere enn for 2010. Gjennomsnittlig gasspris for 2011 var 2,15 kroner per Sm3 mot 1,76 kroner per Sm3 i 2010.
 
GJENVÆRENDE RESERVER
GJENVÆRENDE RESERVER

Ved utgangen av 2011 bestod porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver av 6,76 milliarder fat o.e. Dette er 221 millioner fat o.e. høyere enn ved utgangen av 2010. Produksjonen fra 2011 tilsvarer 371 millioner fat o.e. men blir motvirket av nye volum fra prosjekter som 3. og 4. kompressor på Troll, Åsgard havbunnskompresjon og beslutninger om flere prosjekter med standardiserte utbyggingsløsninger for små, marginale felt som gir hurtig utbygging.


KOSTNADER
KOSTNADER

Totale driftskostnader var i 2011 tre prosent høyere enn for 2010 som følge av økte kostnader til kjøp av gass samt økte avskrivninger. Kostnader til drift av felt, rørledninger og landanlegg var på nivå med fjoråret. Årets leteaktivitet var noe høyere enn for 2010.


SIKKERHET
SIKKERHET

Petoros hovedparameter for oppfølging av HMS-utvikling i SDØE porteføljen er uttrykt i alvorlig hendelsesfrekvens (AHF) og måler antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer. Årets resultat for alvorlige hendelser ble i 2011 1,5, som er samme nivå som i 2010. Antallet personskader per millioner arbeidstimer (H2) ble 5,7 som er noe høyere enn i 2010.


    spacer    
  >> Til toppen av siden spacer

Copyright 2011 Petoro